Nhóm Số điểm Trạm phát
Sân Bay

Trường Học

Ga Tàu

Bệnh Viện

Rạp Phim

Khu Thương Mại

Công Cộng

Coffee

Nhà Hàng

DANH SÁCH