Tổng Quan

Quản trị trên Cloud


Chứng thực người dùng bằng Web

Tự động chuyển vùng và duy trì kết nối

Kiểm soát băng thông theo người dùng, từ cơ sở dữ liệu bên ngoài

Hạn chế người dùng kết nối và cân bằng tải số lượng kết nối đến từng thiết bị

Chấp nhận mọi cấu hình của thiết bị đầu cuối (Any IP/ Any DNS/ Any WebProxy)

Hỗ trợ người dùng kết nối đồng thời lên đến 120 người (CCU)Ứng dụng