Nhóm địa điểm Số lượng điểm Trạm phát sóng Lưu lượng / tháng