1. Banner click đơn giản => https://banner-mkt.meganet.com.vn/meganet_default/new2019/standard/

            2. Banner hiệu ứng Html 6s xuất hiện button => https://banner-mkt.meganet.com.vn/meganet_default/new2019/html5/

            3. Banner 03 slides => https://banner-mkt.meganet.com.vn/meganet_default/new2019/slide/

            4. Banner 03 slides với 01 form điền thông tin => https://banner-mkt.meganet.com.vn/meganet_default/new2019/form/

            5. Banner tự động kết nối Internet sau 6s => https://banner-mkt.meganet.com.vn/meganet_default/new2019/video6s/

            6. Banner có lựa chọn login bằng tài khoản Facebook/Google => https://banner-mkt.meganet.com.vn/meganet_default/facebook/index.html

            7. Banner có lựa chọn trả lời câu hỏi khảo sát (01 câu hỏi) => https://banner-mkt.meganet.com.vn/ag/vinpearl/new2109/

            8. Thời lượng xem video tối thiểu 10s => https://banner-mkt.meganet.com.vn/ag/tmc/visitkorea/adventures/